Assets License

OCHRONA PRAW AUTORSKICH I PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie obrazy, grafiki oraz teksty widoczne na tej stronie internetowej oraz wszystkich stronach internetowych administrowanych przez ADMAD Limited, zarówno samoistnie oraz jako ich układ, a także niezarejestrowane w odpowiedni sposób znaki towarowe produktów stanowią utwory objęte prawami autorskimi (Utwór) klientów spółki ADMAD Limited i są prawnie chronione przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie. Znajdujące się na tej stronie internetowej zarejestrowane znaki towarowe (Znak towarowy) chronione są dodatkowo prawami własności przemysłowej klientów spółki ADMAD Limited.
 2. ADMAD Limited jest podmiotem uprawnionym umieszczania Utworów i Znaków towarowych na stronach internetowych, do administrowania Utworami i Znakami towarowymi, udzielania licencji do korzystania z nich oraz do dochodzenia roszczeń związanych z nieuprawnionym wykorzystaniem Utworu lub Znaku towarowego.
 3. Utwory oraz Znaki towarowe podlegają pełnej ochronie prawnej przewidzianej przez przepisy prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony baz danych oraz prawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, a także niniejszego Regulaminu.
 4. Warunki korzystania z Utworów i Znaków Towarowych określa Regulamin.

 KORZYSTANIE Z UTWORÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH

 1. ZABRONIONE jest jakiekolwiek wykorzystanie Utworów i Znaków Towarowych przez jakiekolwiek podmioty trzecie bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej, pisemnej lub wyrażonej w formie elektronicznej licencji lub zgody ADMAD Limited lub jej klientów na ich wykorzystanie, zawierającej ustalenia co najmniej w zakresie sposobu korzystania oraz wynagrodzenia za korzystanie. W szczególności ZABRONIONE jest jakiekolwiek zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci Internet lub w inny sposób, jak również rozporządzanie nimi, na żadnym z pól eksploatacji.
 2. ZABRONIONE jest wykorzystywanie Utworu lub Znaku towarowego do publikacji materiałów dotyczących skuteczności produktów lub usług, przy prezentacji których Utwór lub Znak towarowy są wykorzystywane na tej stronie internetowej.
 3. Korzystanie z Utworów w jakikolwiek sposób bez uzyskania licencji lub zgody uprawnia klienta ADMAD Limited będącego właścicielem lub użytkownikiem Utworu lub Znaku towarowego na tej stronie internetowej do uzyskania świadczenia w wysokości nie niższej 15.000,00 USD (piętnaście tysięcy dolarów amerykańskich) za każdy rozpoczęty miesiąc nieuprawnionego korzystania z Utworu lub Znaku towarowego. W zależności od rodzaju naruszenia i właściwego prawa, kwota ta może być należna tytułem wynagrodzenia za nieuprawnione korzystanie, wynagrodzenia równego opłacie licencyjnej lub odszkodowania. Świadczenie zastrzeżone w niniejszej sekcji stanowi świadczenie minimalne i nie wyłącza dochodzenia świadczenia w wyższej wysokości lub świadczenia innego obok świadczenia zastrzeżonego w niniejszej sekcji. Jeżeli według regulacji krajowych świadczenie zastrzeżone w niniejszej sekcji objęte jest dodatkowymi opłatami lub podatkami, w szczególności podatkiem VAT, do świadczenia należy doliczyć wszelkie tego rodzaju podatki (kwota świadczenia to kwota netto).
 4. W przypadku nieuprawnionego korzystania z większej liczby Utworów lub Znaków towarowych, świadczenie zastrzeżone w sekcji 3 należy się osobno za każdy Utwór lub Znak towarowy.
 5. Świadczenie zastrzeżone w sekcji 3 nie oznacza udzielenia licencji ani żadnego podobnego prawa do korzystania z Utworu lub Znaku towarowego. Zapłata świadczenia zastrzeżonego w sekcji 3 nie oznacza nabycia przez podmiot dopuszczający się naruszenia praw do Utworu lub Znaku towarowego jakiegokolwiek uprawnienia do korzystania z Utworu lub Znaku towarowego i nie wyłącza możliwości wszczynania przez ADMAD Limited lub jej klientów postępowań karnych oraz cywilnych a także podejmowania jakichkolwiek innych działań służących zabezpieczeniu praw ADMAD Limited lub jej klientów.
 6. Do zapłaty świadczenia zastrzeżonego w sekcji 3 zobowiązany jest każdy podmiot faktycznie wykorzystujący Utwór lub Znak towarowy, bez względu na zakres korzystania lub świadomość naruszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla dochodzenia roszczeń związanych z nieuprawnionym korzystaniem z Utworu lub Znaku towarowego jest – według wyboru ADMAD Limited lub jej klienta: (1) prawo siedziby ADMAD Limited, (2) prawo siedziby klienta ADMAD Limited, (3) prawo kraju, w którym doszło do naruszenia, (4) prawo kraju siedziby podmiotu naruszającego lub (5) prawo polskie. Za kraj, w którym doszło do naruszenia uważa się kraj rynku, na którym w sposób nieuprawniony wykorzystywane są Utwory lub Znaki towarowe.
 2. Wszelkie roszczenia związane z bezprawnym wykorzystaniem Utworu lub Znaku towarowego będą dochodzone – wedle wyboru ADMAD Limited – przed sądem właściwym ze względu na (1) miejsce siedziby ADMAD Limited, (2) miejsce siedziby klienta ADMAD Limited, (3) sąd kraju, w którym doszło do naruszenia, właściwy do rozpoznawania spraw tego rodzaju w stolicy danego kraju, (4) kraj siedziby podmiotu naruszającego lub (5) sądy angielskie właściwe do rozpoznawania spraw tego rodzaju w dzielnicy śródmieście miasta Warszawa.